Test formularza zgłoszeniowego na Droniadę 2019

  • Administratorem danych jest Fundacja Instytut Mikromakro, Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b, 02-797 Warszwaa. Polityka prywatności przyjęta przez Fundację jest dostępna pod adresem: www.5zywiolow.pl/polityka-prywatnosci
  • Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email biuro@mikromakro.pl.
  • Twoje dane będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w Droniadzie 2019 oraz utrwalaniem i publikacją wizerunku na stronach internetowych, mediach społecznościowych i publikacjach Fundacji Instytut Mikromakro oraz w materiałach prasowych.
  • Twoje dane osobowe będą gromadzone w związku z udziałem w wydarzeniu w oparciu o przesłankę legalności określoną w art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia 2016/679 tj. przesłankę zgody
  • Twoje dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla realizacji zadania, dla którego zostały zebrane, a następnie przez cały czas wynikający z przepisów o archiwizacji danych, które obowiązują fundacje.
  • Przysługuje Tobie dostęp do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie wniosku na adres kontaktowy Fundacji biuro@mikromakro.pl
  • Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul.Stawki 2, 00193 Warszawa, tel: 22 531 03 00
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono warunkiem uczestniczenia w wydarzeniach Droniady 2019.