Zmiany w regulaminie konkursu Droniada są nieuchronną konsekwencją przyjętej przez głównego organizatora metody partycypacyjnej, tj. uwzględnienia przez okres przygotowań głosów i uwag wszystkich interesariuszy.

“Wolę dyskutować i zmieniać wielokrotnie regulamin przed konkursem niż dowiadywać się na starcie, że jego zapisy są niewykonalne” – wyjaśnia Sławomir Kosieliński, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Droniady i zarazem główny jej pomysłodawca i organizator. W konsekwencji obecna wersja regulaminu z kwietnia 2019 r. odnosi się do wszystkich uwag i zmian, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, w tym przekazania zespołom urządzeń ADS-B od firmy Aerobits, testu systemu Pansa UTM, potwierdzenia puli nagród i punktacji. Zapoznajmy się zatem z nimi.

Stan techniczny drona

W regulaminie przy opisie stanu technicznego drona odwołano się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 94).

Dron biorący udział w Droniadzie musi mieć tabliczkę zawierającą nazwę podmiotu będącego właścicielem statku powietrznego i dane kontaktowe. Należy go też wyposażyć w światło białe, błyskowe, umieszczone na górnej powierzchni kadłuba w sposób zapewniający dookólną emisję światła. Na jego pokładzie będą zainstalowane systemy umożliwiające zachowanie założonych parametrów lotu, bieżące monitorowanie parametrów lotu, w tym określenie: toru lotu, prędkości lotu, wysokości lotu za pomocą wysokościomierza barometrycznego, stopnia naładowania akumulatorów zasilających lub stopnia zużycia paliwa, jakości i mocy sygnału łączności pomiędzy bezzałogowym statkiem powietrznym a stacją zdalnego sterowania.

Zespół będzie umiał podać położenie swojego drona do centrum dowodzenia Droniady i przeprowadzić automatycznie wykonanie procedury awaryjnej.

Zasady gry

W konkursie punktujemy poszczególne, cząstkowe rozwiązania i nie uzależniamy od ich poprawnego wykonania zaliczenia misji. Bezwzględnym warunkiem uczestniczenia w Droniadzie są wcześniejsze testy sprzętu i systemów teleinformatycznych w kwietniu i maju 2019 r. Uwaga! Wszystkie zespoły 25 maja mają przejść sprawdzian swojego systemu upoważniający do startu w trybie automatycznym. Odbędzie się on w Warszawie. Szczegóły zostaną podane uczestnikom wszystkimi dostępnymi kanałami komunikacji elektronicznej. Na lotnisku Muchowiec  nie będzie już możliwości wprowadzania istotnych zmian.

Demo systemu zawiera takie elementy jak:

 • przedstawienie członków zespołu, podział obowiązków i ról w zespole;
 • wyszczególnienie i opis elementów, podzespołów zastosowanych w BSP;
 • wyszczególnienie i opis algorytmów i systemów wykorzystywanych do realizacji zadań w konkurencjach, w tym w magazynie w konkurencji „Most powietrzny”;
 • ocena skali trudności wdrożenia zasad Pansa UTM;
 • uzasadnienie (o ile dotyczy) przydatności opracowanego systemu/platformy na potrzeby policji, straży pożarnej, innych służb, wskazać potencjalnych klientów/odbiorców;
 • oszacowanie przybliżonego koszt (wielkość niezbędnych inwestycji) rozwinięcia BSP do VIII poziomu gotowości technologicznej.

Po części teoretycznej zespoły będą sukcesywnie zapraszane na płytę lotniska na część praktyczną, czyli próbę silników, systemu antykolizyjnego i systemu Pansa UTM.

W pierwszej fazie każdy zespół musi uruchomić maszynę, podnieść ją na wysokość 5 metrów i bezpiecznie wylądować. W drugiej fazie zespół przystępuje do testu Pansa UTM na specjalnie wytyczonym polu 120×300 metrów zgodnie z wytycznymi przekazanymi bezpośrednio lide­rom w połowie kwietnia 2019 r. Wytyczne mają charakter niepubliczny. W czasie tej próby zo­sta­nie sprawdzony system antykolizyjny w kon­tro­lowanym locie. Dopiero po tych testach Komisja Sędziowska przyzna punkty w skali od 0 do 10 (gdzie 0 oznacza, że nie ma zgody na start, ponieważ system jest zwyczajnie niegotowy, aż po 10, co oznacza, że system rokuje nadzieję na pełne i bezpieczne wykonanie misji) oraz ogłosi punktację po pierwszym dniu zawodów.

Trzy pola Droniady
Oto pola gry w Aeroklubie Śląskim na lotnisku Muchowiec, na których zostaną przeprowadzone test Pansa UTM oraz konkurencje “Most powietrzny” i “Auto na radio” podczas konkursu Droniada 2019.

 

O godzinie 18.00 rozpoczyna się II Seminarium Droniadowe w Aeroklubie Śląskim, na które zapraszamy zainteresowanych uczestników. Ogłosimy tam punktację po pierwszej konkurencji. Nastąpi też losowanie kolejności startów w konkurencjach „Most powietrzny” i „Auto na radio”. Wcześniej zostaną też okazane samochody. Zainteresowane zespoły będą mogły przeprowadzić próby śledzenia pojazdu w ruchu, startu i lądowania.

 1. Magazyny przygotowują do misji same zespoły pod nadzorem Komisji Sędziowskiej. Wcześniej organizatorzy umieszczą platformy- magazyny w odpowiednich miejscach, czyli 10 metrów od punktu startu (albo jak kto woli – w czwartym kwadracie w3w).
 2. Zespoły mogą umieścić w magazynie dodatkowy, przenośny osprzęt wspomagający wydawanie przesyłek, o ile dzień wcześniej w prezentacji swojego rozwiązania uzasadnią jego celowość i związek z uniwersalnym modułem cargo. Mają na to nie więcej niż 15 minut tuż przed startem. Jeśli po kwadransie magazyn nie będzie gotowy, łącznie z powrotem ekipy instalującej na start, Komisja Sędziowska zarządza rozpoczęcie misji i odlicza czas.
 3. Komisja Sędziowska przekazuje zespołowi w magazynie trzy naklejki z adresem dostawy w postaci punktu adresowego w3w np. //crusted.rewarding.improves oraz kodem qr. Następnie zespół przykleja etykiety na paczki. Zmieszczą się one na każdej przesyłce dopuszczonej do zawodów, ponieważ mierzą 15×15 cm. Program do tworzenia etykiet adresowych na przesyłki jest dostępny na www.5zywiolow.pl/etykietydroniada.

Założenia misji 

 • Start w trybie automatycznym.
 •  Działanie systemu antykolizyjnego i systemu Pansa UTM.
 •  Pobranie przesyłki z magazynu
 • Start i lot z przesyłką do wyznaczonego miejsca w systemie adresowym what3words
 • Lądowanie na platformie.
 • Wyłączenie silników.
 • Pozostawienie przesyłki.
 • Uruchomienie silników i start.
 • Powrót do magazynu po kolejną przesyłkę.
 • Po wykonaniu zadania dron ląduje w magazynie.

Lądowiska będą zwykłymi helipadami/banerami 2×2 metry bez urządzeń radiowych zgodnie ze wzorem publikowanym na 5zywiolow.pl/helipady-droniady.

Droniada Helipad 2000x2000

Zespoły startują z wierzchołków trój­ką­ta wbudowanego w kwadrat. Prze­syłki do pobrania są zdeponowane 10 m od startu w magazynach w formie helipadów o wymiarach 2×2 metry w kolorach czarno-czerwonym (wzór na www.5zywiolow.pl/helipady-droniady/). Tam też odbywają się ostatnie lądowanie po zakończonej misji. Na wykonanie zadania mają 20 minut bez możliwości zmiany baterii.

Na polu konkurencji „Most powietrzny” znajdą się 3 magazyny i 9 lądowisk w kolorach czarno-czerwonych zgodnie z powyższym wzorem i o określonych punktach adresowych. Nie wyklucza to ułożenia przez organizatorów dodatkowych helipadów weryfikujących poprawność oprogramowania misji bez podawania ich współrzędnych geograficznych.

Komisja Sędziowska przekazuje zespołowi w magazynie trzy naklejki z adresem dostawy w postaci punktu adresowego w3w np. //crusted.rewarding.improves oraz kodem qr. Następnie zespół przykleja etykiety na paczki. Zmieszczą się one na każdej przesyłce dopuszczonej do zawodów, ponieważ mierzą 15×15 cm. Program do tworzenia etykiet adresowych na przesyłki jest dostępny na www.5zywiolow.pl/etykietydroniada/.

Samochody do konkurencji „Auto na radio” zapewniają organizatorzy. Będą miały naklejane tablice rejestracyjne, odzwierciedlające w skali 1:1 prawdziwe, zmieniane przy starcie każdego zespołu. To 27 naklejek: 9 zestawów po 6 sztuk (przednia i tylnia tablica).

Tablica rejestracyjna w konkurencji "Auto na radio"

System antykolizyjny 

W konkurencji „Most powietrzny” drony poszczególnych zespołów nie mogą blokować podejścia do obcych platform, pobrania przesyłek i miejsc ich złożenia. Za niesportowe zachowanie za pierwszym razem żółta kartka, następnie druga, co w konsekwencji oznacza czerwoną i dyskwalifikację zespołu z tej konkurencji.

 1. Strefa bezpieczeństwa (R) wokół drona wynosi maksymalnie 10 metrów. Przy jej naruszeniu dron musi natychmiast wykonać procedurę antykolizyjną.
 2. W konkurencji „Most powietrzny” drony podchodzą do lądowania wyłącznie, gdy zawisną bezpośrednio nad miejscem zostawienia przesyłek.
 3. Magazyny są otoczone strefą bezpieczeństwa (geofencing) o promieniu 10 metrów. Mogą ją przekraczać wyłącznie uprawnione drony. Siłą rzeczy współrzędne geograficzne magazynów są podane do wiadomości wszystkim zespołom.
 4. Podczas zniżania poniżej 7 metrów AGL można wyłączyć system antykolizyjny. Dzieje się to na własną odpowiedzialność zespołu.
 5. Zespoły winny wdrożyć zaznaczanie w logach zadziałanie system antykolizyjnego.
Punktacja

“Zmiany w punktacji dotyczą konkurencji >>Most powietrzny<<. Otóż wprowadzenie zunifikowanej naklejki adresowej łączącej kod qr i napis w3w oznacza rezygnację z oddzielnego punktowania dekodowania obu sposobów podawania informacji o punkcie adresowym. Teraz każda poprawnie zdekodowana przesyłka to 3 punkty.

Za skuteczne rozwiezienie każdej z trzech paczek między punktami adresowymi w układzie what3words organizatorzy odwdzięczają się 9 punktami. Znaczy, można tutaj zyskać łącznie aż 27 punktów. A gdy misja zostanie w pełni wykonana w najlepszym czasie w trybie automatycznym, to dodatkowo zespół otrzyma 5 punktów. Drugi czas to 3 punkty , trzeci to 2 punkty, zaś czwarty 1.

Gdzie się zaś traci punkty? Przy upuszczeniu przesyłki z wysokości, niewyłączeniu silnika podczas lądowania, przeprowadzając misję bez sprawnego systemu antykolizyjnego albo ominąwszy lądowisko w magazynie / zakończenie misji przed nim. Przekroczenie geofencingu kosztuje 3 punkty.

Nagrody

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia funduje Nagrody Główne w wysokości 25 tys. zł za pierwsze miejsce, 15 tys. zł za drugie oraz 10 tys. zł za trzecie. Za najszybsze rozwiezienie trzech przesyłek Nagrodę Specjalną w wysokości 3 tys. złotych przyzna spółka Openlink. Natomiast za najszybsze odnalezienie pojazdu na podstawie koloru karoserii Nagrodę Specjalną w wysokości 5 tys. złotych funduje Instytut Lotnictwa. Również Instytut Lotnictwa oferuje płatne staże dla wybranej przez siebie grupy uczestników zawodów. Natomiast STMicroelectronics SA funduje wszystkim zespołom mini drony do złożenia.

Regulamin –> https://www.5zywiolow.pl/app/files/2018/06/regulamin-konkursu-droniada-2019.pdf