Regulamin

Regulamin

Regulamin zakupów w kiosku Instytutu Mikromakro

I. Nota prawna

Strona internetowa 5żywiołów jest opracowana i edytowana przez:

Fundację Instytut Mikromakro
Al.Komisji Edukacji Narodowej 36 lok.112b, 02-797 Warszawa
rejestracja w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337473,
NIP 9512293688, REGON 142025412,

Telefon: 22 40 72 076
e-mail: biuro@mikromakro.pl

Hosting zapewnia:
SERVERADMIN.PL 2 Spółka Cywilna
ul. Krakowska 66, 35-506 Rzeszów

Operator Płatności:  PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 000 000 PLN, kapitał wpłacony 4 000 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

II. Wstęp

Fundacja Instytut Mikromakro (zwana dalej oraz w opisach na stronie Kiosku także Sprzedającym lub Instytut Mikromakro) jest organizacją pozarządową, która prowadzi sprzedaż niektórych ze swoich produktów. Każde Zamówienie, którego treść może sugerować, że zostało złożone w celu dokonania oszustwa na szkodę Instytutu Mikromakro, będzie uznane przez Fundację Instytut Mikromakro za nieważne i niezłożone.

III. Definicje

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Kiosk lub dokonująca w nim zakupów.

Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu, który nie jest bezpośrednio związany z jego działalnością zawodową lub gospodarczą

Kiosk – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, pod adresem www.5zywiolow.pl za pośrednictwem którego Sprzedający udostępnia na rzecz Użytkowników e-booki, audiobooki, e-prasę i inne produkty w formie plików elektronicznych, prowadzi wysyłkę drukowanych wersji publikowanych wyadwnictw oraz świadczy usługi określone w niniejszym Regulaminie.

Plik – plik elektroniczny w który zawarto treść cyfrową (w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827) przeznaczoną do odczytania, odsłuchu lub odtworzenia w inny sposób z pomocą urządzenia elektronicznego, które służy do ich pobierania lub przechowywania.

Sprzedaż – odpłatne udostępnienie pliku przez Sprzedającego za zlecenie Użytkownika dokonane poprzez Kiosk, dające możliwość korzystania z Pliku przez nieograniczony czas na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

IV Sprzedaż
 1. Zamówienia w Kiosku dokonuje się poprzez złożenie zamówienia na stronie internetowej Kiosku z użyciem wypełnionego formularza.
 2. Sprzedaż w Kiosku następuje po złożeniu Użytkownika zamówienia, które zostanie zrealizowane po kliknięciu przycisku „kupuję i płacę” oraz potwierdzeniu złożenia dyspozycji płatności w trybie zgodnym z procedurami Operatora Płatności. Cena zawiera podatek VAT.
 3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na wskazany e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia, zawierającego informację o prawie odstąpienia od umowy o udostępnienie plików w formie elektronicznej przed upływem 14 dni, oraz informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o udostępnienie plików drogą elektroniczną.
 4. Kliknięcie przycisku „kupuję i płacę” oznacza zawarcie umowy, której przedmiotem jest Sprzedaż pliku, będącego przedmiotem zamówienia oraz płatność dokonana za pośrednictwem usługi świadczonej przez Operatora Płatności.
 5. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedającego.
 6. Kiosk zapewnia dokonanie płatności przelewem na konto bankowe Sprzedającego. Korzystając z tej formy płatności kupujący Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia jest możliwa natychmiast po uznaniu płatności przez system Operatora Płatności.
V. Dostarczenie Zamówienia
 1. Kiosk oferuje dostarczenie zamówionych i opłaconych Plików drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu.
 2. Jeżeli treść Pilku jest dostępna w różnych formatach zapisu elektronicznego (np. pdf, epub, mobi) to zakup ebooka w jednym formacie upoważnai do pobrania go w każdym z innych udostępnionych formatów.
 3. Produkty zamówione w formie innej niż elektroniczna (wydruk lub inny nośnik fizyczny) są dostarczane na terytorium Polski bez dodatkowych opłat przesyłką listową za pośrednictwem operatora usług pocztowych. Czas dostarczenia produktów wynosi do 30 dni. Sprzedający dokłada wszelkich starań by zamówienie zostało zrealizowane jak najszybciej.
 4. Zamawiając Pliki pobierane drogą elektroniczną, Konsument wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem 14 dniowego terminu uprawniającego Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art.27 Ustawy o prawach konsumenta. Wówczas Konsument zrzeka się prawa odstąpienia od umowy.
VI. Wymagania techniczne
 1. Korzystanie z możliwości zakupu w Kiosku niezbędny jest:
  1. Urządzenie elektroniczne zapewniające dostęp do internetu i dokonanie transakcji z typową przeglądarką (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari)
  2. Konto poczty elektronicznej
 2. Korzystanie z zakupionych ebooków wymaga posiadania stosownego licencjonowanego oprogramowania  do odtwarzania Plików pdf, epub lub mobi
VII. Prawa do Plików

Użytkownikowi egzemplarza Pliku zakupionego drogą elektroniczną przysługuje licencja na korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów ani innych wkładów zawartych w Pliku. Użytkownikowi nie przysługuje mu natomiast prawo do nieupoważnionego powielania, naruszania integralności, w tym wprowadzania zmian lub kopiowania części lub całości w internecie. Wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez prawo.

VII. Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik może zgłosić reklamacje wszelkich wad i usterek Pliku lub usług określonych w niniejszym Regulaminie pocztą elektroniczną lub listownie.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, a o jej rozstrzygnięciu Użytkownik zostanie powiadomiony stosownie do formy złożenia reklamacji pocztą elektroniczną lub listownie.
VIII. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży.
 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Następuje to poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem V.4, kiedy doszło do pobierania Pliku.
 2. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta może zostać przesłane pocztą elektroniczną, listownie (obowiązuje data stempla pocztowego) lub osobiście w miejscu siedziby Sprzedającego.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta uważa się ja za niezawartą, a Sprzedający dokonuje zwrotu dokonanych płatności na konto bankowe Konsumenta przelewem elektronicznym. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów zwrotu dostarczonego produktu.
 4. Konsument zwraca produkt Sprzedającemu. Koszty zwrotu produktu ponosi Konsument.
IX. Przetwarzanie danych osobowych i ochrona prywatności
 1. Dane osobowe Użytkowników przekazane w związku ze świadczeniem usług przez Sprzedającego będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu dokonania Sprzedaży Plików lub innych produktów, z zachowaniem rygorów prawa o ochronie danych osobowych.
 2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, jego dane będą przetwarzane przez Sprzedawcę lub jego partnerów handlowych w celu informowania Użytkownika o nowych produktach i usługach.
 3. Sprzedawca ma także prawo przekazywać informacje, w tym dane statystyczne o użytkownikach potencjalnym partnerom handlowym w formie zagregowanej bez ujawniania szczegółowych danych osobowych użytkowników.
X. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sprzedającego.
 2. Regulamin może zostać zmieniony, ale nie wpływa to na postanowienia obowiązujące wobec już dokonanych zakupów.
 3. Produkty prezentowane na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem  mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Każdy klient dokonujący zakupów oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.