Maciej Włodarczyk WOW fotop.o. Kierownika Działu ds. Zarządzania Operacjami Bezzałogowych Statków Powietrznych w Polskiej Agencja Żeglugi Powietrznej, Operator BSP z uprawnieniami VLOS/BVLOS/INS. Maciej związany jest z Agencją od 12 lat. Z ramienia Agencji na co dzień zarządza Działem zajmującym się m.in. koordynacją lotów BSP w polskiej przestrzeni powietrznej, wdrażaniem systemu UTM,  realizacją zadań w rama programu U-Space. Jest zaangażowany w liczne inincjatywy mające na celu bezpieczną integrację lotnictwa bezzałogowego z załogowym.