DebataW gestii licznych instytucji publicznych w naszym kraju znajduje się już wiele różnorodnych zasobów informacji przydatnych do celów zarzadzania kryzysowego. Teraz pora na ich większą integrację – sprawniejszą wymianę danych między nimi i szersze udostępnienie możliwości ich przetwarzania na potrzeby zainteresowanych użytkowników. Mogą być nimi zarówno przedstawiciele administracji publicznej jak i służb ratowniczych czy porządkowych oraz wojska. Takie wnioski nasuwają się po zorganizowanym przez nas konwersatorium „Dostęp – wymiana – integracja”.

Nie chodzi tu, bynajmniej, o stworzenie jednolitego, zintegrowanego systemu informatycznego, który objąłby swoim działaniem wszystkie funkcjonujące obecnie zbiory danych. Chodzi raczej o stworzenie  mechanizmów i zasad sprawnego przepływu informacji między różnymi podmiotami działającymi na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa kraju. Ważna rolę odegrałby odpowiedni system zarządzania informacją dostępną w krajowych zasobach. Jego istotną częścią powinna być metainformacja, która porządkowałaby zawartość istniejących zasobów i ułatwiała dostęp do nich.

Uczestnicy konwersatorium zwracali także uwagę na konieczność rozwoju kompetencji niezbędnych do sprawnego korzystania z dostępnych dzisiaj informacji. Zasoby informacyjne są coraz większe, coraz rozleglejsze, ale też i gromadzone w nich informacje są coraz bardziej złożone i wielowymiarowe. Do skutecznego posługiwania się nimi potrzebna jest odpowiednia wiedza. Tak samo jak i odpowiednia infrastruktura teleinformatyczna, gdyż ich obróbka wymaga zastosowania nowoczesnych, zaawansowanych technik informacyjnych.

Coraz większego znaczenia nabiera również możliwość szczegółowej analizy dostępnych informacji. Dzięki niej zwiększa się efektywność i zakres wykorzystania istniejących zasobów informacyjnych. Rośnie ich rola w procesach wspierania decyzji i planowania działań. O tym też trzeba pamiętać tworząc system informacyjny na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zbudowanie takiego systemu to jedno z najważniejszych wyzwań na dzisiaj.