Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako organ administracji rządowej działa na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce. Od strony formalnej do kompetencji Prezesa Urzędu należą wszystkie sprawy związane z lotnictwem cywilnym z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w ustawach oraz umowach międzynarodowych na rzecz ministra właściwego do spraw transportu lub innych organów administracji publicznej. Prezes Urzędu wykonuje nadzór lotniczy oraz jest władzą lotniczą w rozumieniu umów międzynarodowych. W jego jurysdykcji są bezzałogowe statki powietrzne,   ich właściciele i operatorzy.