W Polsce zadania zarządzania ruchem lotniczym powierzono Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Obszarem działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest Rejon Informacji Powietrznej Warszawa – zwany zgodnie z akronimem nazwy angielskiej: FIR WARSZAWA. Jego granice pokrywają się na lądzie z państwowymi, a na północy wybiegają poza wody terytorialne, do granic sąsiednich FIR-ów.

Przestrzeń powietrzna FIR-u jest podzielona na kontrolowaną i niekontrolowaną; w obu działają służby ruchu lotniczego. Każdemu statkowi powietrznemu znajdującemu się w przestrzeni kontrolowanej zapewniona jest służba kontroli ruchu lotniczego. Służba ta została ustanowiona w celu zapobiegania kolizjom między statkami powietrznymi w locie, kolizjom statków powietrznych na polu manewrowym z przeszkodami i innymi statkami powietrznymi, a także usprawniania i utrzymywania uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego. W skład przestrzeni kontrolowanej wchodzą drogi lotnicze, w których kontrola ruchu lotniczego sprawowana jest przez organ kontroli obszaru (ACC), rejony kontrolowane lotnisk (TMA)) w których kontrola ruchu lotniczego sprawowana jest przez organy kontroli zbliżania (APP) zapewniające służbę kontroli ruchu lotniczego dla lotów przylatujących lub odlatujących statków powietrznych i strefy kontrolowane lotnisk (CTR) w których kontrola ruchu lotniczego sprawowana jest przez organy kontroli lotniska (TWR)  zapewniające służbę kontroli ruchu lotniczego dla ruchu lotniskowego.

Agencja zajmuje się również przygotowaniem krajowym rozwiązań w zakresie koordynacji i zarządzania lotami bezzałogowych statków powietrznych (PANSA UTM), potocznie zwanych dronami.

PANSA UTM to koncepcja zarządzania bezzałogowymi statkami powietrznymi na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego HAWK-E, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją Droneradar.

W ocenie PAŻP realizacja założeń rozwoju koncepcji zarządzania lotami dronów sprawi, że w 2020 roku Polska zostanie liderem rynku.