Ministerstwo Infrastruktury – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: transport i łączność. Ministrem Infrastruktury jest obecnie Andrzej Adamczyk. Do zadań MI należy m. in. budowa i rozwój infrastruktury U-space, szerzej nadzór nad bezzałogowymi statkami powietrznymi.