Fundacja powstała w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego I technicznego polskich uczelni wyższych oraz promocji nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Celem fundacji jest wspieranie I promowanie rozwoju nowoczesnych rozwiązań technologicznych w Polsce I poza jej granicami, w szczególności: a. Prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego I technicznego ośrodków nauki oraz instytucji naukowo-badawczych; B. Promowanie innowacyjności wraz z pozyskaniem wsparcia finansowego I merytorycznego dla jej praktycznej realizacji; C. Popularyzowanie I wspieranie myśli naukowej, w szczególności wykorzystującej szeroko rozumiane nowe technologie; D. Upowszechnianie I promocja w kraju I za granicą osiągnięć naukowo- badawczych, dydaktycznych I organizacyjnych nauki; E. Prowadzenie działań na rzecz stymulowania I promowania innowacyjności oraz wielokierunkowego rozwoju przedsiębiorczości.